Privacyverklaring

Inleiding
Om producten en diensten te kunnen leveren verwerkt Aparla Femme fotografie persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die
betrekking hebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst
mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG),
alsmede op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving.

De AVG schrijft voor dat Aparla Femme fotografie inzicht geeft in de manier waarop de persoonsgegevens worden
verwerkt, met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en
de rechten die betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen.

Aparla Femme fotografie zal het privacybeleid van tijd tot tijd evalueren, om te controleren of dit beleid nog wel actueel is.

Verantwoordelijke
De Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is:
Aparla Femme fotografie
Moira van Damme
Alkmaar

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Aparla Femme fotografie verwerkt de volgende persoonsgegevens:
Algemene persoonsgegevens:
☐ achternaam
☐ voornamen
☐ e-mailadres

Verwerkingsgrond
Aparla Femme fotografie verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien:
a. de betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven;
b. de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die Aparla Femme fotografie met
betrokkene heeft gesloten;
c. Aparla Femme fotografie een wettelijke verplichting dient na te komen
d. een gerechtvaardigd belang van Aparla Femme fotografie waaronder mede wordt verstaan het onder de aandacht
brengen van de producten en diensten van Aparla Femme fotografie aan betrokkene.

 

Verwerkingsdoel
De hierboven genoemde (persoons)gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:
☐ uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokkene;
☐ facturatie
☐ afleveren producten (foto’s, ander materiaal) of diensten
☐ informatie over wijzigen producten en diensten
☐ marketing, promotie, reclame, versturen nieuwsbrieven
☐ e-mailcontact
☐ uitvoering wettelijke verplichtingen

 

Geautomatiseerde verwerkingen
Deze vinden niet plaats
Delen van persoonsgegevens met derden
Aparla Femme fotografie verstrekt uw gegevens in beginsel niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan
derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een
wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een
verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
(Aparla Femme fotografie) blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Bewaarduur van persoonsgegevens
Aparla Femme fotografie zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk
geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de
volgende bewaartermijnen:
▪ Wettelijke grondslag: Aparla Femme fotografie houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen.
▪ Marketingdoeleinden: 10 jaar
▪ Verzenden nieuwsbrief en/of reclame: 10 jaar
▪ Informeren over wijzigingen van diensten: 10 jaar

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar
persoonsgegevens voor “marketingdoeleinden, het versturen van nieuwsbrieven of reclame. Dit kan via de website
van Aparla Femme fotografie of door middel van telefoon of e-mail. Aparla Femme fotografie zal de gegevens van betrokkene
daarop niet meer gebruiken voor die doeleinden.

 

Beveiliging van de door (Aparla Femme fotografie) vastgelegde persoonsgegevens
Aparla Femme fotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik,
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk
heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met (Aparla Femme fotografie).
Als zich toch onverhoopt een datalek voordoet, dan zal Aparla Femme fotografie onverwijld alle noodzakelijke stappen
ondernemen om de gevolgen van het datalek zo veel mogelijke te beperken. Aparla Femme fotografie meldt, indien er
sprake is van een privacyrisico, binnen 72 uur het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als er schadelijke
gevolgen te voorzien zijn voor de betrokkenen neemt Aparla Femme fotografie onverwijld contact op met deze
betrokkenen.
Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering; klachtrecht
U heeft het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u contact
opnemen met Aparla Femme fotografie moiravandamme@gmail.com

 

Intrekken toestemming
U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van
persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld
gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie), of dit niet onnodig de grondrechten van Aparla Femme
fotografie schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en informatie (waaronder artistieke en journalistieke
vrijheid). Door u ondertekende contracten over het gebruik van foto’s in het kader van bijvoorbeeld het portretrecht,
zoals een model release en/of quit claim in beginsel zijn uitgesloten van het recht op intrekking van toestemming.

 

© Aparla Femme Fotografie maart 2019